• کرج، 45 متری گلشهر، خیابان پونه غربی، کوی ندا، کوچه ی مریم، پلاک 96

محصولات مواد غذایی انسانی

نوشیدنی های فوری گیاهی

نوشیدنی های همراه شیر

آش های نیمه آماده